สารพิเศษสามพลัง ตราหงษ์แดงคู่ฟ้า (50กก)

สามพลัง

ตรา หงส์แดงคู่ฟ้า

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม


สามพลัง

ตรา หงส์แดงคู่ฟ้า

วิธีใช้และอัตราการใช้งาน

 

ชนิดดินปลูก                           ระยะเวลาการใช้                                      อัตราและวิธีการใช้

ยางพารา                         รองก้นหลุม                                                      0.25 กก./ต้น

ยางเล็ก ( ตั้งแต่ปลูก-ก่อนเปิดกรีด )                   0.25 – 1 กก./ต้นหรือ30-50 กก/ไร่

ยางเปิดกรีดแล้ว                                               1 – 2 กก./ต้น ( ใส่รอบโครนต้น )

ปาล์ม                              รองก้นหลุม                                                      0.25 กก./ต้น

อายุ 1-3 ปี                                                       0.5 – 1 กก./ต้น

อายุ 3-5 ปี                                                       1 – 2 กก./ต้น

อายุ 5 ปีขึ้นไป                                                  3 – 5 กก./ต้นขึ้นไป

ผลไม้ต่างๆ เช่น                รองก้นหลุม                                                      0.25 กก./ ต้น

ทุเรียน,เงาะ,มังคุด           ต้นเล็ก                                                             0.5 – 1 กก./ต้น

ลองกอง และอื่นๆ            ติดผลแล้ว หลังตัดแต่งกิ่ง                                   1 – 2 กก./ต้น

พืชผักต่างๆ                      เตรียมดินก่อนปลูกหรือหว่านเมล็ด                     30 -50 กก./ ไร่

งอกพอประมาณ

ไม้ดอก,ไม้ประดับ             เตรียมดินก่อนปลูกหรือหว่านเมล็ด                    30 -50 กก./ไร่

สนามหญ้า                       ต้นติดดินแล้ว

นาข้าว                             ก่อนทำเทือก                                                     20 – 40 กก./ไร่

ใส่ครั้งแรง หลังหว่านหรือดำ 15 วัน                    30 – 40 กก./ไร่

ใส่ครั้งสอง ตอนข้าวตั้งท้องหรือรับรวง                 30 – 40 กก./ไร่

 

ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามที่พืชต้องการ