สารพิเศษ ตราช้างมงกุฎ (50กก)

 

สูตร ขนาดบรรจุ NV
พิเศษ 50 กิโลกรัม 52

คุณสมบัติ

1.ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย เสริมสร้างผนังเซลล์ทำให้พืชแข็งแรงขั้วเหนียว

2.ช่วยใช้พืชได้รับธาตุอาหาร อย่างครบถ้วน

3.เพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มรสชาติที่ดีขึ้น

4.ลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมี ทำให้ต้นทุนต่ำและผลผลิตเพิ่มมากขึ้น


ช้างมงกุฎ

ตราช้างมงกุฎ

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ช้างมงกุฎ

ตราช้างมงกุฎ

คุณสมบัติและประโยชน์ สารเกษตร

  1. ช้วยปรับโครงสร้างของดินที่แน่นแข็งให้เป็นดินร่วนรุยง่ายต่อการไถพรวน ทำให้ดินชุ่มน้ำได้ดีมีอากาศถ่ายเทในดินป้องกันการเกิดเชื้อรา อันเป็นสาเหตุของโรครากเน่า , โคนเน่า

2 . มีจูลินทรีย์ในตัวย่อยสลาย สามารถทำให้ซากพืช ซากสัตร์กลายเป็นอินทรียวัตถุที่มีประโยชน์ต่อพืชได้ดีขึ้นช้วยย่อยสลายปุ๋ยเคมีให้พืชสามารถดูซึมได้ดี

 

วิธีใช้และอัตราการใช้งาน

 

ชนิดพืช                           ระยะเวลาการใช้ ( อายุพืช )                            อัตราและวิธีการใช้

ยางพารา                         รองก้นหลุม                                                      0.25 กก./ต้น

ยางเล็ก ( ตั้งแต่ปลูก-ก่อนเปิดกรีด )                   0.25 – 1 กก./ต้นหรือ30-50 กก/ไร่

ยางเปิดกรีดแล้ว                                               1 – 2 กก./ต้น ( ใส่รอบโครนต้น )

ปาล์ม                              รองก้นหลุม                                                      0.25 กก./ต้น

อายุ 1-3 ปี                                                       0.5 – 1 กก./ต้น

อายุ 3-5 ปี                                                       1 – 2 กก./ต้น

อายุ 5 ปีขึ้นไป                                                  3 – 5 กก./ต้นขึ้นไป

ผลไม้ต่างๆ เช่น                รองก้นหลุม                                                      0.25 กก./ ต้น

ทุเรียน,เงาะ,มังคุด           ต้นเล็ก                                                             0.5 – 1 กก./ต้น

ลองกอง และอื่นๆ            ติดผลแล้ว หลังตัดแต่งกิ่ง                                   1 – 2 กก./ต้น

พืชผักต่างๆ                      เตรียมดินก่อนปลูกหรือหว่านเมล็ด                     30 -50 กก./ ไร่

งอกพอประมาณ

ไม้ดอก,ไม้ประดับ             เตรียมดินก่อนปลูกหรือหว่านเมล็ด                    30 -50 กก./ไร่

สนามหญ้า                       ต้นติดดินแล้ว

นาข้าว                             ก่อนทำเทือก                                                     20 – 40 กก./ไร่

ใส่ครั้งแรง หลังหว่านหรือดำ 15 วัน                    30 – 40 กก./ไร่

ใส่ครั้งสอง ตอนข้าวตั้งท้องหรือรับรวง                 30 – 40 กก./ไร่

ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามที่พืชต้องการ